Neophodni uslovi za uspeh po Rotšildima

Rotšildi drže da se bez sistematičnog i metodičnog rada, bez savršenog reda u svi­ma pojedinostima, bez pametne štednje, bez opširnog, pouzdanog i neprekidnog obave­šta­vanja o zemljama, državama, vladama i ljudima ni milioni već stečeni ne mogu da sa­čuvaju, a još manje novi da se steku.

Na­ro­čito polažu na to, da dob­ro promere i pro­cene čoveka s kojim hoće kakav posao da imaju. Istina je da se Rotšildi drže pravila: dva puta se obaveštavaj o karakteru čoveka, s ko­jim hoćeš posla da imaš, i dobro otvaraj oči u šta ulaziš! Divno je organizovana služba, ko­ja za Rotšilda nepre­kid­no prikuplja podatke o ma­te­ri­jal­nim, politič­kim i moralnim okol­nos­tima svih zemalja. Često se događalo da vesti o oglašavanju rata, o pobedama na bojnom polju, o zaključenju pri­mirja i.t.p. prvo stignu njima pa onda vladao­cima i vladama zemalja u kojima žive.

Iz knjige: “O uslovima uspe­ha” (pisma Srpskoj trgo­vačkoj omladini, 1892) Čedo­milja Mijatovića, držav­nika, nauč­nika i književnika, Prvog člana Kraljevske Srp­ske Aka­demije – dopisnog čla­na Jugo­slo­ven­ske Akade­mije – dopisnog člana Kra­ljevskog Istorijskog Društva u Londonu – Počasnog člana Beogradske Trgovačke Omladine

 

 

 

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 6.3/10 (4 votes cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
Neophodni uslovi za uspeh po Rotšildima, 6.3 out of 10 based on 4 ratings
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>