Vrste (tipovi) menadžersko-liderskog kôda (PAEI)

Postoji mnoštvo kategorizacija ljudi uopšte, preduzetnika, lidera i menadžera. Proučavanje je pokazalo da većina od njih nisu dovoljno životno – teorijski celovite niti dovoljno upotrebljive i podsticajne za primenu u svakodnevnom životu radi upravljanje sobom i drugima, odnosno postizanje napretka u životu i poslu. Najživotnijom se čini teorija  američkog profesora menadžmenta, jugoslovenskog porekla, dr Isaka Adižesa koji je osnov svog učenja, prema sopstvenom priznanju, crpeo i sa ovih područja oplemeniviši ga jevrejskom kulturom iz koje potiče.

Pomnim iščitavanjem svih Adižesovih knjiga bilo je moguće “pronaći” i koncentrisati rasute opise vrste menadžersko-liderskog kôda (u stvari, matrice ličnosti). Iz toga proizilazi da ljudi, kao menažeri sobom i drugima, mogu imati 30 + 1 stil, odnosno kôd. Veliko slovo u kôdu označava istaknutost u četiri dimanzije tj. uloge (postignuće, upravljanje, preduzimljivost i zajedništvo); malo slovo  da čovek kao menadžer zadovoljava minimum da bi obavio posao; crtica podrazumeva učinak ispod svakog minimuma.

1. Usamljeni komandos (P- – -)

Potpuno predan svojoj struci (P), vredan (P) radnik. Radoholičar (P). Ne koordinira (A), ne upravlja (A), ne planira (A), ne analizira (A) postignute rezultate, ne nadzire (A). Prvo deluje a misli (A) i sluša (I) kasnije. “Trči” tamo-amo. Svaki zadatak vidi samo u svetlu vlastite odgovornosti (P). Sve pokušava da uradi sam (P). Želi da bude nezamenljiv. Formula njegovog uspeha je jednostavna: naporan rad (P) i slepa odanost (I). Ne usavršava se (E). Ne inovira (E).

2. Birokrata (- A- -)

Nije usmeren na uspeh organizacije, nije usmeren na postizanje (P) rezultata. Deluje isključivo prema instrukcijama, nalozima i propisima. Insistira da sve bude crno na belom i da sve sfere nadležnosti (A) i odgovornosti (P) budu jasno definisane. Organizovan (A) preterano pedantno (A) i obično ima fantastičnu memoriju. Izbegava promene (A), smatra ih pretnjom. Troši preterano mnogo vremena brinući o administrativnim detaljima (A). Sebe smatra čuvarem sistema (A). Njegova prva i često isključiva obaveza je sprovođenje plana (A). Brine o metodama (A). Voli obrazovanje. Sve pretvara u rutinu (A). Zazire od konflikata. Monopoliše informacije. Ne razmišlja o celini (I).

3. Palikuća (- – E -)

Pokušava da iskoristi sve povoljne prilike kad god se pojave. Voli izazove. Ima fantastične ideje (E), ali odbija da osmisli detalje (A). Prečesto menja pravac, za vrlo kratko vreme se predomisli. Uvek dolazi sa novim projektima pre nego što stari budu završeni. Saziva sastanke bez prethodne najave. Govori više od svih ostalih. Za njega ne postoje vikendi (P), ni praznici, a ne odobrava ih lako ni svojim podređenima. Odluke su mu krajnje nejasne. Voli sukob i promene (E). Monopoliše organizacionu kreativnost (E). Uživa kada njegovi podređeni naporno i predano rade. Sve zasluge za uspeh pripisuje sebi i svojim idejama.

4. Supersledbenik (- – – I)

Ne vodi nego sledi (I) druge. Najviše se bavi odnosima između ljudi. Prilagođava (I) se okolini. Radije daje prednost mišljenjima i stavovima drugih nego što gura svoja vlastita. Sluša (I) pažljivo šta ko kaže ili šta ko nije rekao, gde leži  moć. Želi da ukloni površinske sukobe i napetosti. Ima jaku potrebu da bude prihvaćen i traži odnose bez sukoba zbog toga što ne želi sam da donosi odluke i nastoji da ih izbegne koliko god je to moguće. Više se uzda u grupu nego u sebe. Srdačan je i ima razumevanja za osećanja (I) drugih. Ne voli da se sukobljava sa podređenima. Malo brine o efikasnosti (P).

5. Beskoristan čovek (Cepanica) (- – – -)

Nije integrator (I) jer nema društveni senzibilitet ili sposobnost komunikacije (I). Nije preduzetnik (E) jer nije ni kreativan (E) ni kadar da rizikuje (E). Nije upravljač (A) (administrator) jer ne zna da organizuje (A), delegira (A) i koordinira (A), motiviše (I) ili bilo šta drugo da radi što je neophodno za izvršavanje (P) unapred određenog zadatka (A). Ne uspeva ni kao proizvođač jer nije stručno kompetentan (P) niti orijentisan na postizanje (P) rezultata. Uglavnom brine o tome kako da izdrži do penzije. Ne žali se. Plaši se sukoba. Umesto da se prilagođava (I) zahtevima situacije, on ih ignoriše i gubi osećaj za svet oko sebe.

6. Gonič robova (PA- -)

Orijentisan je na postizanje (P) uspeha i kontrolu (A). Nije kreativan (E) niti pridaje mnogo značaja ljudima i njihovim problemima. Autokratski je nastrojen. Nefleksibilan (I) je i tvrdoglav. Ne saoseća ni sa kim i ne prihvata opravdanje. Njegov nastup ima obeležje robota. Oruđe je u tuđim rukama. Nestrpljiv je sa sobom i drugima. Ne podnosi neizvesnost i dvosmislenost i zbog toga kategorizuje svet. Komunicira (I) samo prema podređenima – povratne informacije, mišljenja i sugestije sa njihove strane ga ne interesuju.

7. Dobroćudni, blagi princ (PA – I)

Bavi se proizvođenjem (P) kratkoročnih rezultata, usredsređuje se na efikasnost (A) sistema (A) i kontrolu (A) i sposoban (P) je da integriše (I) ljude. Dopušta drugima da iznose ideje i da diskutuju o njima, ali on donosi konačnu odluku. Dalek je i inpersonalan. Nema svojih ideja (E), funkcioniše kao član tima koji ostvaruje tuđe ideje.

8. Paternalistički birokrata (- A – I)

Brine za formu (A) i ljude (I), a ne za ideje (E) i rezultate (P). Nastoji da uspostavi kontrolu (A) koja je ljudima prijatna. Brine se da se ustanovljeni sistem (A) sprovodi (P) i ustanovljeni procesi poštuju. Njegova su vrata uvek otvorena, ali nije baš uvek iskren kad izražava svoju spremnost da prihvati ideje. Bavi se formularima (A) i ljudima (I). Može da preživi samo u sredini bez promena u kojoj nema konkurencije.

9. Drugorazredni trener (P – – I)

Ističe se i u postizanju (P) rezultata i u integrisanju (I) ljudi. Iako je pomalo idealista (I) i kritički (A) nastrojen, razvija timove (I). Želi da stvara uzbuđenje i tada usmerava energiju koju je stvorio za postizanje rezultata. Teži sporazumevanju (I) i orijentisan je na ljude (I). Nema sistem (A) i nema velikih ideja (E). Taktički je integrator (I) ljudi za neku kratkoročnu aktivnost.

10. Plodni, nadobudni osnivač (P – E -)

Ispunjava samo uloge proizvođača (P) i preduzetnika (E). On je samopokretač orijentisan na zadatak (P). Kreativan (E) je i spreman da rizikuje (E). Obično je vrlo otvoren. Pali sopstvene vatre koje održava i pun je uzbudljivih ideja (E). Izvodi šou jednog čoveka i ne ostaje mu vremena za integrisanje (I) ili delegiranje (A). Stalno upada u iste zamke. Lako se “upeca” u igru moći. Potčinjeni ga preziru zbog načina na koji rukovodi.

11. Solo graditelj (PAE -)

Izvrstan proizvođač rezultata (P). Nije voljan da razmatra (A), da se dublje bavi problematikom i da iznese svoje mišljenje. Traži da mu se iznese konačno rešenje (P) pa da može da ga odobri ili da stavi veto na njega. Ne želi polako i temeljno (A) da ide kroz proces. Njegov stil nije proces u kojem se dolazi do odluke, razmatranje različitih mogućnosti. Ne gradi tim (I). Nema kontinuiteta.

12. Demagog (– EI)

Kreativan (E) i prilagodljiv (I), ne brine previše o posledicama svojih napora i nema rezultata (P). Integriše (I) ljude dajući neodgovorna  obećanja. Ima poseban talenat da manipuliše drugima. Njegove ideje (I) i direktive (A) su nejasne i zavode.

13. Lažni vođa (lider) (- AEI)

Ima ideje (E), oko njih integriše (I) ljude i uspostavlja sistem (A) koji omogućava sprovođenje tih ideja, ali sistem ne stvara rezultate (P). Aktivnosti koje organizuje (A) na kraju propadnu. Ne razume šta mora da radi, jer ne poznaje posao (P) koji treba da obavi.

14. Živa muka (- AE -)

Ne zanima ga da li je nešto učinjeno (P) ili proizvedeno (P). Bezosećajan je prema drugim ljudima i nije sposoban da integriše (I) njihove ideje (E) u kohezivnu celinu (I). Pun je ideja (E) o tome šta bi  trebalo učiniti i želi da kontroliše (A) sve aspekte onoga što se trenutno radi. Komunicira od gore na dole. Ponaša se kao šizofrenik. Razdiru ga unutrašnji sukobi. Želi da kontroliše, a u isto vreme želi da menja stvari. Mrzovoljan, nezadovoljan, neprijatan i nesklon pružanju podrške. Sklon je da bude cepidlaka (A). Izbegava odgovornost (P). Često menja mišljenje, stalno je u sukobu sa samim sobom. To ga čini sarkastičnim, bezobzirnim, kritički nastrojenim, frustriranim.

15. Harizmatični guru (P – EI)

Proizvodi rezultate (P) uz pomoć svoje harizme (E). Identifikuje celovitu sliku (E) i što se tiče sadašnjosti i što se tiče budućnosti. Integriše (I) ljude i postavlja sebi kao zadatak uvođenje promena. Kreativan (E). Predan određenim ciljevima (E) i na njih usredsređuje (P) svoje preduzetništvo. Poseduje veliku moć ubeđivanja. Nema sistema (A) koji bi se mogao slediti. Ne institucionalizuje sebe. Neka je vrsta lažnog vođe. Integracija koju stvara svojom ličnošću brzo erodira.

16. Proizvođač (Peai)

Osoba posvećena (E) svojoj struci (P) i svom radu i ima znanje (P) na svom polju za donošenje ispravnih odluka. Zna šta (P) treba učiniti, kako (A) bi to trebalo učiniti i to izvršava (P). Marljiv (P) je radnik ili saradnik koji izvršava zadatke i postiže rezultate (P). Dobro izvršava (P) svoje zadatke, ima jaku potrebu da uspe (E), da ostvari rezultate.

17. Administrator (Upravljač) (pAei)

Ličnost koja vodi brigu o detaljima (A). Dobro je organizovan (A) i bavi se praćenjem i kontrolom (A) sprovođenja. Ima izvanrednu memoriju i brine se da sistem funkcioniše onako kako je zamišljen. Kao metodičar (A) nadgleda (A) sistem zato da bi sve funkcionisalo kako treba. Brine za efikasnost i da ljudi budu raspoređeni u skladu sa predviđenim procesima i dodeljenim resursima i da sve funkcioniše na željeni način. Olakšava sprovođenje. Služi ciljevima organizacije.

18. Preduzetnik (paEi)

Osoba koja inicira (E) promene koje će pomoći organizaciji da se prilagodi (I) promenama u okruženju. Analizira (A) kako snage okoline utiču na organizaciju kao i snage i slabosti same organizacije. Ustanovljava pravac akcije (P) koji će najbolje odgovarati promenama u okruženju. Razvija sopstveni plan (A) akcije. Kreativan (E) je i spreman da preuzme rizik (E).

19. Integrator (paeI)

Bavi se ljudima i uklanjanjem teškoća u funkcionisanju sistema sa ljudske tačke gledišta. Sluša (I) ljude i integriše (I) njihove ideje (E). Razvija osećaj za tim (I) – neguje duh zajedništva (I) oko nekog uspešnog projekta ili pravca akcije. Čini sebe zamenljivim i ima podređene koji su sposobni da ga zamene. Osetljiv (I) je prema drugima, zna da misli deduktivno. Nema problema sa sopstvenim egom. Integriše u dve dimenzije (pasivno i aktivno) i tri smera (gore, dole, bočno). Pasivno – integriše sebe u grupu ljudi. Aktivno – integriše grupu ljudi međusobno. Nagore – integriše sebe sa ljudima koji su viši po rangu. Bočno – integriše se sa sebi ravnima ili jednake ljude u kohezionu grupu. Nadole – radi sa ljudima čiji je položaj niži. Neuobičajeno je da jedna osoba bude aktivan integrator u svim smerovima.

20. Šef (PAei)

Starešina, rukovodilac. Orijentisan na postizanje (P) uspeha, rezultata (P) i kontrolu (A). U stanju je da sasluša (I) svaku pojedinačnu želju ili potrebu i svaki argument, pri čemu primenjuje iskustvom stečeno znanje i moć rasuđivanja i tako dolazi do razumnih zaključaka. Kreativnost (E) koristi u saglasnosti sa ciljevima organizacije i u skladu sa tim integriše ljude. Integrisan sa nadređenima, bočno sa kolegama i na dole sa podređenima.

21. Pastir (PAeI)

Bavi se stvaranjem (P) kratkoročnih rezultata (P), usredsređuje se na efikasnost sistema i kontrolu (A) i sposoban (P) je da integriše (I) ljude. Dopušta drugima da iznesu ideje i diskutuju o njima, ali sam donosi konačnu odluku. Blizak je i pristupačan saradnicima. Svoju kreativnost (E) koristi da, integrisan sa saradnicima, očuva (A) resurse organizacije.

22. Participativni upravnik (pAeI)

Brine za formu (A) i ljude (I). Zajedno sa saradnicima učestvuje u ostvarivanju rezultata. Brine da se ustanovljeni sistem (A) sprovodi (P) i ustanovljeni procesi poštuju. Nastoji da smanji turbulencije i neizvesnost u organizaciji. Ličnu kreativnost (E) koristi u grupnoj razmeni ideja.

23. Vodič (Taktički lider ) (PaeI)

U skladu sa postavljenim ciljevima i prioritetima organizacije vodi ljude i timove ka ostvarivanju (P) rezultata. Teži sporazumevanju i orijentisan je na ljude (I).

24. Osnivač (PaEi)

Ispunjava prvenstveno uloge proizvođača (P) i preduzetnika (E). On je samopokretač orijentisan na zadatak. Kreativan (E) je i spreman da preuzme rizik (E). Obično je vrlo otvoren. Pali sopstvene vatre koje održava, a njegove su ideje (E) uzbudljive. Brine o upravljanju (A) i integraciji (I) ljudi, ali ne uspostavlja sisteme (A) upravljanja niti jasno prenosi vrednosti koje želi da ostvari. Organizacioni (A) improvizator (E). Smatra da svi treba da ga vole i dele njegove vrednosti i stavove. Ako se podređeni ne uklapaju u njegovu viziju (E) i zahteve on ih uklanja ili sami odlaze.

25. Graditelj (PAEi)

Vidi celu sliku (E) dok rezultati  još nisu očigledni. Zna (P) koji se rezultati (P) mogu ostvariti. Sistem (A) koji ima u glavi u nedovoljnoj meri dočarava ljudima koje pokušava da integriše radi ostvarivanja ciljeva i prioriteta. Može biti neshvaćeni genije ispred ili izvan svog vremena.

26. Učitelj (lider) (paEI)

Prevashodno orijentisan na prenošenje znanja drugima, čime vrši integraciju (I) ljudi na sve strane. Ima ideje (E) kako da se misija proistekla iz prihvaćene vizije uspešno ostvari. U određenim situacijama i u manjoj meri uključuje se i u proizvođenje (P) rezultata. U potrebnoj meri može biti uključen u planiranje (A), organizovanje (A) i kontrolu (A) procesa.

27. Vatreni pridošlica (Lider) (pAEI)

Ima ideje (E) kako da se integriše (I) u ostvarivanje vizije i misije organizacije. Uključuje se u određivanje sistema upravljanja (A), kontrole (A) i planiranja (A). Uspešno se integriše sa ljudima na osnovu čega postiže efikasnost (P) u ostvarivanju (P) rezultata (P). Prihvata i deli sistem vrednosti organizacije, odnosno uklapa se u njenu kulturu.

28. Đavolov advokat (pAEi)

Osoba sa sopstvenim idejama (E) i shvatanjima šta (P), kada (E) i kako (A) treba raditi. Večiti oponent, kritički (A) orijentisan, donosilac loših vesti. Iako nije baš mnogo omiljen u organizaciji, u određenim slučajevima može doprineti višem stepenu integracije (I) i time može uticati postizanju rezultata. Komunicira (I) odozgo prema dole.

29. Državnik (Lider) (PaEI)

Državnik je vođa čiji sadašnji pravac akcije ne mora obavezno biti kratkoročno razumljiv i prihvaćen. On postavlja sebi zadatak uvođenja delotvornih promena. Brine više o budućnosti nego o sadašnjosti koju prepušta saradnicima i timovima sa kojima je uspešno ostvario integraciju (I) i preko kojih ostvaruje svoju viziju (E). Saradnicima, koje je sam izabrao, prepušta organizovanje i upravljanje poslovima sa punim poverenjem i poštovanjem. Delegira (A) i decentralizuje (A) pravovremeno (E), u potrebnom obimu, sa jasnim ovlašćenjima i odgovornostima. Stvara atmosferu kolektivne  odgovornosti i međusobnog poverenja i poštovanja. Uverljiv je i moćan kroz harizmatični (E) autoritet kojim zrači i pridobija ljude. Svačiju reč sluša (I) nastojeći da u odluke koje donosi ugradi sve ideje koje doprinose dobru celine organizacije. Nagrađuje (I) za uspeh i doprinos napretku, kažnjava u krajnjim slučajevima kada oceni da bi previđanje prekršaja negativno uticalo  na efikasnost organizacije.

30. Idealan menadžer (Lider) (PAEI)

Proizvođač rezultata (P), izvrstan upravljač (A), preduzetnik (E) i integrator (I). Inicira (E) akcije sistematično (A), integrišući (I) ljudske resurse za tu svrhu. Delegira (A), a sebe ocenjuje prema tome koliko dobro funkcioniše grupa kojom upravlja. Sluša (I) pažljivo ono što se govori i ono što se ne govori. Oprezno, selektivno i sistematično (A) uvodi promene. Ne boji se pametnih. Poštuje ljude koji deluju kao on. Konstruktivno kritikuje. Obučava saradnike. Nema monopol nad informacijama i ne koristi ih kao izvor moći. Pruža podršku (I). Ljudi koji poseduju sve ove osobine su izuzetno retki, čak u tolikoj meri da se može reći da idealni menadžer ne postoji.

31. Spavač (paei)

Osoba bez jasne orijentacije i stava šta će sa sobom. Nema svoju viziju (E), emotivno mlaka i u osnovi impersonalna osoba, nije usmerena na istinsku integraciju (I) odnosno zajedništvo sa ljudima. Nedovoljno kvalitetno se organizuje (A), a zbog odsustva vizije (E) nije orijentisan na postignuće (P) rezultata. Nezrela je ličnost koja nedovoljno poznaje sebe i svet oko sebe – ljude i organizacije. Nema svest o celini kojoj pripada i stvarnom stanju okruženja u kome živi i radi.

 

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.11_1134]
Rating: -1 (from 1 vote)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>